logo

Scrum Matching


Matching van werkzoekenden en vacatures met behulp van scrumborden is een methode die zorgt voor een versnelling van in-, uit- en doorstroom.

Als gemeente kan het knap lastig zijn om in de huidige arbeidsmarkt de gewenste resultaten te behalen.

Herkent u de volgende situaties?

 • Kandidaten passen niet op de vacatures
 • Medewerkers zijn heel druk maar u weet niet goed waarmee
 • De kansen die er zijn worden onvoldoende benut
 • U heeft veel werkzoekenden maar mist het overzicht

Dan is de methode met gebruik van scrumborden voor u zeker interessant.

De scrumborden maken de caseload visueel. De scrumsessie stimuleert samenwerking en vakbekwaamheid. De  scrum matching methode is een toepassing van lean voor het werkgeversservicepunt. Bij diverse gemeentes (o.a. Den Haag, Delft, Ridderkerk en Leidschendam-Voorburg) heeft deze methode al zeer succesvolle uitstroom opgeleverd.

Matching met scrumborden


De scrumborden maken de caseload visueel. U ziet hoeveel kandidaten zich in welke fase van het matchingsproces bevinden en kunt hierop sturen.

Hoe werkt het?

 • 4 scrumborden: werkgevers, kandidaten, resultaten en acties/verbeteringen
 • Borden worden ingericht om uw proces inzichtelijk te maken
 • 1 kaart per kandidaat geeft waar de kandidaat in het proces bevindt
 • Vacatures en projecten worden kenbaar gemaakt op de borden
 • Bewegingen van de kandidaat in het proces worden dagelijks op de borden bijgewerkt
 • Niet goed lopende zaken worden omgezet in verbeterpunten conform lean
 • De successen worden tijdens de scrumsessie op het resultatenbord verwerkt

 

De implementatie van de Scrum Matching kan zowel digitaal als met behulp van whiteboards. Het grote voordeel van het digitaliseren van het proces is dat het bord op meerdere locaties te gelijk te raadplegen is en ook mobiel beschikbaar is via een app. Dit vergroot de transparantie en zichtbaarheid waardoor:

 • Vacatures zichtbaar gemaakt kunnen worden in de regio
 • Bemiddelbare kandidaten gedeeld kunnen worden in de regio
 • Accountmanagers hebben direct bij werkgevers online inzicht in de status van kandidaten
 • De cv’s kunnen ter plekke worden ingezien en gemaild naar de werkgever
 • Veel minder ruimte nodig dan bij een implementatie met whiteboards

 

Matching scrum is een nieuwe en doortastende aanpak die de samenwerking en effectiviteit van medewerkers die aanbod en vraag moeten matchen vergroot.

Scrumsessie


De scrumsessie is een vorm van matching waarbij de teamleden inzicht hebben in de te bemiddelen kandidaten, vacaturebehoefte en behaalde resultaten.

De scrumsessie wordt staand gehouden. De teamleden vertellen welke vacatures en nieuwe kandidaten er zijn en er wordt direct gematcht. De voortgang van eerder gemaakte afspraken wordt doorgesproken. Gebruikmakend van het specialisme van de teamleden worden nieuwe afspraken gemaakt. Verbeteringen die ter sprake komen worden op het lean/verbeterbord gezet. Door de scrumsessie leren medewerkers van elkaar en wordt de bekwaamheid vergroot.

Rollen:

 • Accountmanagers en matchmakers geven een duidelijk overzicht van de lopende en komende projecten en vacatures (korte en lange termijn uitstroom perspectief)
 • Werkcoaches/consulenten geven een overzicht van de bemiddelbare kandidaten en de nieuwe instroom van de week ervoor
 • De teammanager houdt het proces en het resultaat in de gaten en is een drijvende kracht. Hij spreekt alle teamleden aan op hun verantwoordelijkheid.

Aandachtspunten bij de scrumsessie:

 • Zorg dat de doelstellingen helder zijn.
 • Creëer een sfeer waarin successen gevierd worden.
 • Alle teamleden moeten een actieve bijdrage hebben.
 • Stel duidelijke spelregels met elkaar vast en handhaaf die regels.

Lean en Scrum


De Scrum Matching is een manier van werken waarin de goede elementen van Lean en Scrum specifiek voor de matching van uitkeringsgerechtigden met elkaar worden verbonden. Scrum Matching en Lean vullen elkaar optimaal aan.

 

De Scrum Matching is een methode waarbij het proces wordt gevisualiseerd volgens de Lean filosofie.  De Lean filosofie gaat uit van de principes: overzicht, voorkomen van verspilling, efficiency, gezamenlijke verantwoordelijkheid en planning.

 

Scrum is een term die afkomstig is vanuit de rugbysport. Bij een Scrum probeert een team samen een doel te bereiken en de wedstrijd te winnen. Samenwerking is heel belangrijk en men moet snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.  Deze elementen zijn vertaald in een succesvolle projectmanagementmethodiek, Scrum.

 

De succesvolle elementen uit Scrum en Lean hebben we gebruikt om Scrum Matching te ontwikkelen.

 

Ook andere processen lean maken met scrum? Kijk op www.scrumenco.nl


Werkgeversdienstverlening


WerkABC adviseert en ondersteunt gemeenten bij het opstellen van een goede werkgeversdienstverlening. Om een goede aanpak neer te zetten betrekken we de stakeholders en medewerkers. De huidige situatie brengen we in beeld en samen met u bouwen we aan een nieuwe of verbeterde aanpak. De focus in deze aanpak ligt op het realiseren van meer uitstroom. Elementen hierin zijn:

Marktbewerkingsplan

 • Analyse arbeidsmarkt in de regio
 • Opstellen van een marktbewerkingsplan
 • Marktbewerkingsplan concretiseren naar acties

Acquisitie en Relatiebeheer

 • Training van medewerkers op acquisitie en relatiebeheer
 • Coaching op matching en vaardigheden
 • Organiseren van werkgeverspanels en events
 • Sluiten van deals met werkgevers voor volume afspraken
 • Enthousiast maken van werkgevers voor de doelgroep
 • Kansen vanuit de participatiewet

Samenwerking

 • Gebruik maken van het netwerk van DSO/EZ en de wethouder
 • Regionale samenwerking en UWV
 • Samenwerking met onderwijs en Private partijen (PPS)

Een goede bewerking van de markt levert gemeenten een aanzienlijke besparing van de uitkeringslasten op.


Vakmanschap


Vakmanschap en talentontwikkeling zijn van belang om als organisatie te groeien en presteren. Vakmanschap zorgt ervoor dat de burger een goede en uniforme dienstverlening ontvangt en de medewerkers meer regie nemen op hun eigen handelen en persoonlijke ontwikkeling.

In een organisatie waarin vakmanschap en talentontwikkeling centraal staan ontstaat meer energie en komen er initiatieven vanuit de uitvoerende professionals die daarmee gezamenlijk een groei van de organisatie bewerkstelligen en komen tot meer resultaat.

Vakmanschap zorgt ervoor dat de medewerkers inzicht krijgen in hun eigen talenten en drijfveren, ze weten waar ze staan en hoe ze zich kunnen ontwikkelen.

Binnen vakmanschap kunnen wij u verschillende onderdelen aanbieden:

 • Jaarplan opstellen voor het team gebruik makend van de individuele talenten
 • Coaching van teammanagement in de aansturing van hun team
 • Coaching van individuele medewerkers op ontwikkeling en het benutten van hun talent
 • Commerciële training voor medewerkers in het acquireren van banen voor de WWB doelgroep
 • Training in het matchen van vacatures en kandidaten

Procesverbetering


WerkABC adviseert gemeentes bij het opzetten en verbeteren van werkgeversservicepunten. Het ontwikkelen van dienstverlening aan werkgevers en het realiseren van uitstroom van werkzoekenden uit de uitkering staan hierbij centraal.

Wij helpen structuur aan te leggen in een optimale aanpak. Eerst brengen we de huidige situatie in beeld en gaan vervolgens met alle betrokkenen (medewerkers en stakeholders) bouwen aan een nieuwe of verbeterde aanpak. De focus ligt op het realiseren van meer uitstroom. Veel gemeentes zijn op zoek naar een goede aanpak op het gebied van werkgeversbenadering.

Onderwerpen waar men tegen aan loopt zijn:

 • Hoe laten we voldoende werklozen uitstromen uit de uitkering naar werk?
 • Welke methodische aanpak werkt hierbij het beste?
 • Hoe bouwen we goede relaties op met werkgevers?
 • Hoe zetten we een effectieve communicatie met werkgevers op?
 • Hoe brengen we de arbeidsmarkt in kaart en maken we de juiste keuze in werving en acquisitie
 • Welke methodische aanpak werkt het beste
 • Hoe sluiten we een deal met werkgevers zodat er afspraken voor uitstroom gemaakt kunnen worden?
 • Hoe zetten we een goede samenwerking met Private partijen op?

Door een betere focus met behulp van een goede marktanalyse en marktbewerkingsplannen kunnen de juiste stappen in dit proces worden gezet. WerkABC heeft veel ervaring met bovenstaande vraagstukken, heeft antwoorden op al deze vragen en heeft binnen diverse gemeentes grote verbeteringen weten te realiseren. Samenwerking, gezamenlijke verantwoordelijkheid en het visueel maken van processen spelen daarbij een belangrijke rol. De medewerkers zijn hier de centrale spil. Coaching, opleiding en training zijn van belang in een beter functionerende werkgeversaanpak.

Over ons


WerkABC ondersteunt gemeenten bij het realiseren van meer kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit een actieve en professionele werkgeversbenadering brengen we vraag en aanbod samen.

We maken gebruik van een innovatieve matchingsmethode waarin we de principes van lean en scrum met matching verbinden. Op een visuele wijze brengen we vraag en aanbod samen waardoor de kansen op de arbeidsmarkt beter benut worden.

Vanuit deze aanpak ontstaat inzicht in de instrumenten die we verder in kunnen zetten voor versterking van de vakbekwaamheid.

De aanpak leidt tot een substantiële verhoging van de uitstroomresultaten en een betere positionering van het werkgeversservicepunt als speler op de arbeidsmarkt.

WerkABC


WerkABC staat voor een actieve aanpak, waarbij vakmanschap aan de basis van het succes staat en we met concrete oplossingen komen voor de uitdagingen waar u voor staat.

Actief
WerkABC staat voor een actieve aanpak. We geloven dat vooruitgang geboekt wordt door ergens actief naar toe te werken of dit nu een samenwerking is met collega’s, ketenpartners of werkgevers. De producten die wij aanbieden kunnen wij ook voor u implementeren.

Bekwaam
Vakmanschap is de basis van succes. Door vakmanschap inzichtelijk te maken en samen met de medewerkers het vakmanschap verder te ontwikkelen stijgt het niveau van de dienstverlening. Vakmanschap leidt er toe dat medewerkers meer regie nemen in hun werk en toekomst. Dit draagt bij aan de employability en het enthousiasme van werknemers.

Concreet
WerkABC komt met concrete oplossingen voor de uitdagingen waar u voor staat. Wanneer u met ons een afspraak maakt komen wij met concrete voorstellen om de door u gewenste verbeteringen te realiseren. De doelstellingen die wij met elkaar afspreken zijn te kapitaliseren in het resultaat.

Steven Baak


 Steven Baaklinkedin website

Na een arbeidscarrière van 25 jaar bij het Arbeidsbureau, CWI, UWV en het Werkgeversservicepunt Den Haag werk ik sinds juni 2011 als zelfstandig ondernemer op het gebied van arbeidsbemiddeling, training & scholing, re-integratie, personeelsontwikkeling en mobiliteit.

Ik maak mij sterk voor een effectieve samenwerking tussen regionale gemeenten, SW-bedrijven, UWV en werkgevers met het doel een bijdrage te leveren aan het behoud en het verhogen van duurzame arbeidsparticipatie. Het creëren van kansen en het plaatsen van moeilijk bemiddelbare werkzoekenden in het bijzonder zie ik als een belangrijke uitdaging. Mijn drijfveren bij het bereiken van doelen en ambities zijn resultaatgericht werken, verbinden, ontdekken, innoveren en sturen.

Veel van mijn activiteiten hebben zich de afgelopen 10 jaar gericht op het opzetten en verbeteren van werkgeversservicepunten. Ontwikkeling van dienstverlening aan werkgevers en het realiseren van uitstroom van werkzoekenden uit de uitkering staan hierbij centraal. Mijn focus ligt op verbetering van de resultaten door versnellingen in uit- en doorstroom aan te brengen. Samenwerking, gezamenlijke verantwoordelijkheid, het visueel maken van processen spelen daarbij een belangrijke rol.

Als interim manager/adviseur ben ik nu actief in de arbeidsmarktregio ZHC (Zuid-Holland Centraal) met het harmoniseren van de werkgeversdienstverlening. De gemeenten in deze regio willen gezamenlijk komen tot één werkgeversservicepunt met een geïntegreerde aanpak op regionaal en lokaal niveau. Voor meer informatie verwijs ik naar www.sbma.nl of linkedin.

Irma Vonk


irmalinkedin

Na een carrière van 10 jaar in de commerciële personeelsbemiddeling & re-integratie werk ik sinds mei 2008 als zelfstandig ondernemer op het vlak van re-integratie en werkgelegenheidsprojecten voor profit en non-profit organisaties.

De combinatie van mijn commerciële achtergrond en ervaring bij gemeenten maakt dat ik de kracht van beide type organisaties met elkaar kan verbinden waardoor ik vernieuwingen en verbeteringen bij sociale diensten kan brengen in een vorm die past bij deze organisaties en haar medewerkers. In mijn aanpak staat het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt centraal. Kernkwaliteiten zijn hierbij resultaatgerichtheid, samenwerken, creativiteit en het ontwikkelen van mensen.

Projecten die ik in de afgelopen jaren heb gedaan zijn o.a.: het coachen van medewerkers van werkgeversservicepunten, het creëren van een landelijke samenwerking tussen UWV, gemeenten, reïntegratiebedrijven en werkgevers om leerwerktrajecten vorm te geven en het uitvoeren van re-integratietrajecten voor WWB-ers. Bij het werkgeversservicepunt van de gemeente Den Haag ben ik op dit moment in de rol van coördinator/projectleider verantwoordelijk voor het operationeel management van de sectoren Horeca, Zorg en Welzijn en Detailhandel.

Voor mijn overige werkervaring verwijs ik naar linkedin.

4e gemeente gaat volgende week live met Scrum Matching

17 mei 2015
ontwikkelingen
img-template

Bij de afdeling werk en inkomen van de gemeente Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten is de voorbereiding op Scrum Matching in volle gang.  De implementatie groep is zeer enthousiast geworden na een bezoek aan het Werkgeversservicepunt Den Haag waar Scrum Matching is ontstaan en met deze methodiek al ruim 2 jaar

Scrum Matching draait binnen de BAR-gemeenten

8 mei 2015
ontwikkelingen
img-template

Binnen de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) werken de teams van sociale zaken sinds enige tijd met Scrum Matching. Na enige weken voorbereiding door een implementatie groep is de Scrum Matching met veel enthousiasme door het  team opgepakt. Eindelijk is duidelijk welke kandidaten er bemiddelbaar zijn en voor wie er

(Digitale) Matching Scrum voor een snellere match tussen werkgever en kandidaat

19 april 2015
ontwikkelingen
img-template

Matching Scrum helpt gemeenten om werkgevers beter te bedienen en meer kandidaten op vacatures te plaatsen. Na een succesvolle implementatie van het fysieke Scrumbord is deze nu ook digitaal beschikbaar. Door gebruik te maken van een Scrumbord maken we vacatures en kandidaten visueel. Op deze manier is voor iedereen zichtbaar welke vacatures

Contact


Heeft u een vraag of interesse in onze diensten? Vul dan het contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

WerkABC
Mathenesserlaan 291
3021HJ Rotterdam
010 – 477 48 68
 06 – 14 935 304 (Steven Baak)
 06 – 38 041 773 (Irma Vonk)
 info@werkabc.nl

Uw naam

Uw e-mailadres

Uw telefoonnummer

Onderwerp

Uw bericht